Thông báo pháp lý

Phiên bản ngày 16 tháng 1 năm 2023

Trang web: linshare.org

Nhà xuất bản: LINAGORA, một công ty cổ phần giản lược có vốn 1.552.980 euro, đặt tại 37 rue Pierre Poli – CS 60238, 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex (FRANCE), đã đăng ký với RCS của Nanterre theo số 431 473 669 00130, sau đây được gọi là thuật ngữ “LINAGORA” .

SĐT: +33 (0) 1 46 96 63 63

Địa chỉ email: info@linagora.com

Giám đốc xuất bản: Alexandre ZAPOLSKY.

Máy chủ: LINAGORA

SĐT: +33 (0) 1 46 96 63 63

Địa chỉ email: info@linagora.com

Địa chỉ máy chủ: OVH