Thông báo pháp lý

Phiên bản ngày 20 tháng 4 năm 2021

Trang web: linshare.org

 

Nhà xuất bản: LINAGORA, một công ty cổ phần giản lược có vốn 1.552.980 euro, đặt tại Tour Franklin, 100 Terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense Cedex, đã đăng ký với RCS của Nanterre theo số 431 473 669, sau đây được gọi là thuật ngữ “LINAGORA” .

 

SĐT: +33 (0) 1 46 96 63 63

 

Địa chỉ email: info@linagora.com

 

Giám đốc xuất bản: Alexandre ZAPOLSKY.

 

Máy chủ: LINAGORA

 

SĐT: +33 (0) 1 46 96 63 63

 

Địa chỉ email: info@linagora.com

 

Địa chỉ máy chủ: OVH